Doplatek na bydlení je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Tato dávka je úzce provázána s další dávkou hmotné nouze, a sice příspěvkem na živobytípříspěvkem na bydlení, se kterým se často mylně zaměňuje.

Doplatek na bydlení je určen osobě nebo rodině, která má nárok na příspěvek na živobytí, kdy její vlastní příjmy včetně příspěvku na bydlení nestačí pokrýt její náklady na bydlení a stanovené živobytí.

Ve výjimečných případech může být doplatek na bydlení přiznán i tomu, kdo nemá nárok na příspěvek na živobytí, pokud jeho příjem přesáhl částku živobytí, ale dosahuje výše 1,3 násobku této částky.

Doplatek na bydlení je také určen nezletilému nezaopatřenému dítěti, které žije v ústavu či zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, pokud na něj přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a samo nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě nákladů na bydlení.

Na dávku má nárok nájemce nebo vlastník bytu, ale i osoba, která nemovitost užívá na základě platné smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, tj. nájemník.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení

Nárok na doplatek na bydlení může být nově od roku 2021 přiznán i na trvalé užívání rekreační stavby nebo prostoru, který není zkolaudován jako byt – úřad práce má pak pravomoc rozhodnout ve prospěch přiznání příspěvku. Taktéž může být poskytnut i nájemci části bytu, například pokoje. Od roku 2021 neplatí podmínka, že by žadatel musel mít trvalý pobyt v obci, ve které se byt nachází.

Výše doplatku na bydlení pro rok 2021

Výše doplatku na bydlení se určí tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení v aktuálním kalendářním měsíci (nájmu, služeb s ním spojených a nákladů za energie) zůstala dané osobě či rodině částka živobytí, a to i když do příjmů započítáme příspěvek na bydlení z předchozího měsíce. Jinými slovy to, co chybí jednotlivci nebo rodině po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení do výše určeného živobytí, je doplatek na bydlení.

Obecné podmínky pro přiznání doplatku na bydlení

Na doplatek na bydlení má nárok ten, kdo má na území České republiky své bydliště – tedy například se zde dlouhodobě zdržuje, pracuje zde, žije zde s rodinou, jeho děti zde plní povinnou školní docházku nebo studují, a zároveň:

 • má na území České republiky trvalý pobyt,
 • má udělen azyl nebo doplňkovou ochranu,
 • je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva Evropská sociální charta,
 • je občanem členského státu Evropské unie a je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce,
 • je občanem členského státu Evropské unie, kterému nárok na sociální výhody vyplývá z předpisu Evropských společenství (např. Nařízení Rady EHS), a dále jeho rodinný příslušník,
 • rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce,
 • je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu jako tzv. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo jeho rodinný příslušník, který dostal povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.
 • kdo se prokazatelně nesnaží zvýšit svůj příjem (viz podmínky pro přiznání dávek v hmotné nouzi),
 • kdo není zaměstnán, nemá jinou výdělečnou činnost, ani není v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • kdo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, která bez vážných důvodů odmítne krátkodobé zaměstnání nebo účast v programu k řešení zaměstnání,
 • kdo si způsobil pracovní neschopnost úmyslně, a nemá tedy nárok na plné nemocenské,
 • samostatně výdělečné činná osoba, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • komu byla jako zákonnému zástupci dítěte uložena sankce za neplnění řádné školní docházky dětí,
 • kdo je ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo vazbě.

Kdo naopak nemá nárok na žádnou dávku v hmotné nouzi?

Při posuzování toho, zda a případně v jaké výši má žadatel nárok na doplatek na bydlení, se zkoumá i jeho příjem. Nedostatečný příjem je posuzován stejně jako v případě příspěvku na živobytí, přičemž okruh společně posuzovaných osob je definován stejně jako u příspěvku na bydlení.

Výpočet nedostatečného příjmu probíhá následovně:

 • tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70 %,
 • příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80 %,
 • ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100 %, ale příspěvek na živobytí se nezapočítává.

Příjem se zjišťuje za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku, v průběhu pobírání dávky za jeden předcházející měsíc.

Jak podat žádost a doplatek na bydlení získat?

Pro získání doplatku na bydlení postupujte následovně:

 1. Podejte žádost na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (podle místa trvalého pobytu). Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
 2. Úřad vaši žádost posoudí a prozkoumá, zda splňujete nárok na příslušnou dávku. Pokud ano, určí i výši dávky.

Posuzování nároku na doplatek na bydlení a stanovování jeho výše je velmi složité, a proto doporučujeme postupovat podle pokynů pracovníka krajské pobočky Úřadu práce.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o doplatku na bydlení

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony týkající se doplatku na bydlení

Diskuze k příspěvku má už 73 komentářů

 1. Gabriela Dvořaková Odpovědět

  Dobrý den chtěla bych se zeptat kdy a kolik mě bude vyplácen příspěvek na bydlení když 1 rok jsem obyvala byt bez trvalého příhlašení avšak muj trvalý pobyt je od 1.5.2019

 2. romana Odpovědět

  dobrý den pišete že vice se dozvim o doplatku na bydlení na portálu mpsv jak jsem zjistila tak to jsou jen lži co pišou

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *