Mimořádná okamžitá pomoc je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Poskytuje se těm lidem, kteří se ocitnou v situaci, kterou je třeba bezodkladně řešit. Nejčastěji se jedná o různé živelné pohromy (záplavy/povodně, požár, ekologická havárie, apod.) nebo situace, kdy se člověk octne ‚na ulici‘ bez přístřeší a je přímo ohrožen na životě.

Samotná výše mimořadné okamžité pomoci se v jednotlivých případech liší. Například při postižení povodněmi, lze získat až 15násobek životního minima, tj. až 51.150,– Kč. V případě, kdy člověk nemůže zvládnout svou životní situaci sám (např. byl propuštěn z vazby, léčení ze závislosti, bezdomovec), je příspěvek maximálně pouhých 1.000,– Kč.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc

V následující tabulce naleznete životní situace a konkrétní případy, kdy lze získat mimořádnou okamžitou pomoc, včetně toho jaká může být její maximální výše.

životní situacekonkrétní případvýše dávky
Daný člověk nemá nárok na poskytnutí opakovaných dávek, ale pokud by mu nebyla poskytnuta žádná pomoc, hrozí mu vážná újma na zdraví.Do výše existenčního minima, v případě nezaopatřeného dítěte životního minima, tedy 2.200,– Kč, v případě dítěte 1.740,– Kč až 2.450,– Kč podle jeho věku.
Daný člověk je postižen mimořádnou událostí, jako je např. živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie nebo požár.Do výše 15násobku životního minima jednotlivce, tj. až do 51.150,– Kč.
Daný člověk nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na to, aby:zaplatil poplatek při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, dále zaplatil náklady spojené s úhradou jízdného v případě ztráty peněz, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu,Do výše těchto nákladů.
zaplatil nákup nebo opravu předmětů dlouhodobé potřeby,Do výše těchto výdajů, v průběhu jednoho kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do 34.100,– Kč.
náklady vznikající v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a zajištěním nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.Do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do 34.100,– Kč.
Daný člověk nemůže v daném čase kvůli neuspokojivému sociálnímu zázemí a nedostatku peněz úspěšně zvládnout svoji situaci sám a je ohrožen sociálním vyloučením, týká se to těchto konkrétních situací:propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,Až do výše 1.000,– Kč, ale součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce, tedy 13.640,– Kč.
ukončení léčby chorobných závislostí a propuštění ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti,
propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, resp. 19 let,
daný člověk nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby, protože je bez přístřeší,
práva a zájmy daného člověka ohrožuje trestná činnost jiného člověka.

Obecné podmínky pro přiznání mimořádné okamžité pomoci

Na mimořádnou okamžitou pomoc má nárok ten, kdo má na území České republiky své bydliště – tedy například se zde dlouhodobě zdržuje, pracuje zde, žije zde s rodinou, jeho děti zde plní povinnou školní docházku nebo studují, a zároveň:

 • má na území České republiky trvalý pobyt,
 • má udělen azyl nebo doplňkovou ochranu,
 • je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva Evropská sociální charta,
 • je občanem členského státu Evropské unie a je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce,
 • je občanem členského státu Evropské unie, kterému nárok na sociální výhody vyplývá z předpisu Evropských společenství (např. Nařízení Rady EHS), a dále jeho rodinný příslušník,
 • je rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce,
 • je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu jako tzv. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo jeho rodinný příslušník, který dostal povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky,
 • pobývá na území České republiky na základě zákona o pobytu cizinců.

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc může mít v odůvodněných případech i ten, kdo pobývá na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců, ale je vážně ohrožen na zdraví.

Kdo naopak nemá nárok na žádnou dávku v hmotné nouzi?

 • Kdo se prokazatelně nesnaží zvýšit svůj příjem (viz podmínky pro přiznání dávek v hmotné nouzi),
 • kdo není zaměstnán, nemá jinou výdělečnou činnost, ani není v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • kdo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, která bez vážných důvodů odmítne krátkodobé zaměstnání nebo účast v programu k řešení zaměstnání,
 • kdo si způsobil pracovní neschopnost úmyslně, a nemá tedy nárok na plné nemocenské,
 • samostatně výdělečné činná osoba, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • komu byla jako zákonnému zástupci dítěte uložena sankce za neplnění řádné školní docházky dětí,
 • kdo je ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo vazbě.

Podmínky pro přiznání mimořádné okamžité pomoci posuzovány případ od případu, zohledňuje se i naléhavost dané situace a celková situace daného člověka.

Jak podat žádost a mimořádnou okamžitou pomoc získat?

Pro získání mimořádné okamžité pomoci postupujte následovně:

 1. Podejte žádost na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (podle místa trvalého pobytu). Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
 2. Úřad vaši žádost posoudí a prozkoumá, zda splňujete nárok na příslušnou dávku. Pokud ano, určí i výši dávky.

Posuzování nároku na mimořádnou okamžitou pomoc a stanovování její výše je složité, a proto doporučujeme postupovat podle pokynů pracovníka krajské pobočky Úřadu práce.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o mimořádné okamžité pomoci

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony týkající se mimořádné okmažité pomoci

Diskuze k příspěvku má už 45 komentářů

 1. Karel Odpovědět

  Dobrý den, mám mamku v nemocnici, je ochrnutá, nepropustí ji ještě asi 2-3 měsíce, já jsem kvůli covidu přišel o práci a nemám žádné příjmy. Platím za ní nájem (nebydlíme spolu) a další věci spojené s touto situací.. Měl bych nárok na okamžitou pomoc?

  Děkuji, K.

 2. Mimořádná okamžitá pomoc Odpovědět

  Dobrý den,
  vzhledem ke krizové situaci s virem COVID uvažuje můj zaměstnavatel o celozávodní karanténě v době trvání cca do konce června 2020. Od dubna bych tak pracovala z domova za mzdu ve výši 60% z platu, což nepokryje mé náklady na živobytí. V domácnosti žiji se dvěma dcerami (13 a 20 let). Mladší e na základní škole, starší dokončuje střední školu. Jsem samoživitelka.

  Ve chvíli, kdy tento stav nastane, mohu požádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

  Děkuji Zikmundová

 3. Jan Odpovědět

  Mám nárok na dávku, když jsem obětí dvou trestných činů, a celkem 1200 dní jsem v kuse v neschopnosti a čekám nyní na důchod? Jsem 19 měsíců bez jediné koruny příjmu. Kolik bude činit výše dávky? Úřad práce mě odmítá, že jsem zaměstnán. Stav je vážný a nedovoluje mi návrat zpět do zaměstnání. Situace mě ohrožuje i vážně na zdraví, nemohu se totiž léčit, jak bych potřeboval nechaly mi propadnout křížkové lázně atd. Odmítnutím pomocí mi úřady přivodily exekuční i řízení a nemohu záležitost právně resit. Moje situace v popisku článku není jasné specifikována.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *