Příspěvek na živobytí je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi.

Je určen osobě nebo rodině, která má nedostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni přijatelné pro společnost, ve které osoba nebo rodina žije.

Zároveň musí platit to, že daná osoba nebo rodina nemůže své příjmy prokazatelně sama zvýšit – nemá co pronajmout nebo prodat apod., nemůže uplatnit své oprávněné nároky nebo pohledávky, a zvýšit tak své příjmy.

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká tehdy, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby nebo rodiny tzv. částky živobytí.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí

Jak se určí částka na živobytí?

Tato částka je určována případ od případu, podle hodnocení snahy a možností dané osoby nebo rodiny. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky osob sčítají a odvíjejí se od částek existenčního a životního minima.

Částka na živobytí je stejná jako existenční minimum, případně zvýšené z důvodu dietního stravování, pokud:

 • jde o člověka, který dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky,
 • jde o člověka, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o tuto dávku pomoci mu byl pracovní nebo jiný poměr skončen, protože porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem,
 • jde o osobu, která je celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení.

Jak se počítá nedostatečný příjem?

Při posuzování toho, zda a případně v jaké výši má žadatel nárok na příspěvek na živobytí, se zkoumá i jeho příjem, přičemž:

 • tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70 %,
 • příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80 %,
 • ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100 %, ale příspěvek na živobytí se nezapočítává.

Příjem se zjišťuje za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku, v průběhu pobírání dávky za jeden předcházející měsíc.

Výše příspěvku na živobytí

Výše příspěvku na živobytí se určí jako rozdíl mezi živobytím osoby nebo rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení (tedy odůvodněné náklady v max. výši 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny). Jinými slovy to, co chybí jednotlivci nebo rodině po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení do výše určeného živobytí, je příspěvek na živobytí.

kalkulacka_icon_small Vyzkoušejte naši kalkulačku pro výpočet příspěvku na živobytí.

Obecné podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí

Na příspěvek na živobytí má nárok ten, kdo má na území České republiky své bydliště – tedy například se zde dlouhodobě zdržuje, pracuje zde, žije zde s rodinou, jeho děti zde plní povinnou školní docházku nebo studují, a zároveň:

 • má na území České republiky trvalý pobyt,
 • má udělen azyl nebo doplňkovou ochranu,
 • je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva Evropská sociální charta,
 • je občanem členského státu Evropské unie a je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce,
 • je občanem členského státu Evropské unie, kterému nárok na sociální výhody vyplývá z předpisu Evropských společenství (např. Nařízení Rady EHS), a dále jeho rodinný příslušník,
 • je rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce,
 • je cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu jako tzv. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo jeho rodinný příslušník, který dostal povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.
 • kdo není zaměstnán, nemá jinou výdělečnou činnost, ani není v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • kdo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, která bez vážných důvodů odmítne krátkodobé zaměstnání nebo účast v programu k řešení zaměstnání,
 • kdo si způsobil pracovní neschopnost úmyslně, a nemá tedy nárok na plné nemocenské,
 • samostatně výdělečné činná osoba, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • komu byla jako zákonnému zástupci dítěte uložena sankce za neplnění řádné školní docházky dětí,
 • kdo je ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo vazbě.

Kdo naopak nemá nárok na žádnou dávku v hmotné nouzi?

 • Kdo se prokazatelně nesnaží zvýšit svůj příjem (viz výše),
 • kdo není zaměstnán, nemá jinou výdělečnou činnost, ani není v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • kdo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, která bez vážných důvodů odmítne krátkodobé zaměstnání nebo účast v programu k řešení zaměstnání,
 • kdo si způsobil pracovní neschopnost úmyslně, a nemá tedy nárok na plné nemocenské,
 • samostatně výdělečné činná osoba, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • komu byla jako zákonnému zástupci dítěte uložena sankce za neplnění řádné školní docházky dětí,
 • kdo je ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo vazbě.

Jak podat žádost a příspěvek na živobytí získat?

Pro získání příspěvku na živobytí postupujte následovně:

 1. Podejte žádost na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (podle místa trvalého pobytu). Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.
 2. Úřad vaši žádost posoudí a prozkoumá, zda splňujete nárok na příslušnou dávku. Pokud ano, určí i výši dávky.

Posuzování nároku na dávky v hmotné nouzi i stanovování její výše je velmi složité, a proto doporučujeme postupovat podle pokynů pracovníka krajské pobočky Úřadu práce.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o příspěvku na živobytí

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony týkající se příspěvku na živobytí

Diskuze k příspěvku má už 38 komentářů

 1. Nikola Odpovědět

  Dobrý den,
  mám dotaz. Přítel přišel o práci a tak se hlásil na ÚP(nemá nárok na dávku) žádal tedy HN, kontrola v domácnosti proběhla. 2.1.žádal lednovou dávku. Po uzavírce (18.1.) příteli došla výzva ať doloží mé výpisy z účtu, že jsem zatajila skutečnost – chodí mi na účet rodičák. Doložili jsme jí teda příjmy z mého účtu od září doposud. To, ale paní soc.pracovnici nestačí, chce úplný výpis z účtu tzn. příjmy i výdaje. V zákoně o HN se o výdajích nic nepíše, pouze o příjmech spol.posuzovaných osob. Jak to tedy je ? Z mého účtu se neplatí nic společného s bydlením. Děkuji

 2. Novák Odpovědět

  Dobrý den,
  potřebuji se dotázat, zda při pobírání dávky životního minima a splnění všech náležitostí včetně předkládání výpisu z účtu je mojí povinností přinést na ÚP potvrzení od rodičů o tom, že mi ti samí rodiče poskytli půjčku 1000,- Kč na pronájem nebytového prostoru, který nelze ze dne na den zrušit a využíváme jej společně všichni.Smlouvu o pronájmu jsem před více než deseti lety uzavřel já a taky vše hradil do doby, než jsem přišel o práci.V bance mám trvalý příkaz k úhradě tohoto pronájmu a peníze každý měsíc vkládám osobně na svůj účet. Bude jim osmdesát a se zdravím jsou na tom dost špatně, musím o ně pečovat a jejich vztah k úřadům je negativistický. V rámci toho, že jsem nechtěl tahat ony záležitosti do této rodinné situace, jsem s tímto odůvodněním odmítl vyžadovat po rodičích potvrzení o poskytnutí půjčky (což samo o sobě stačí) a zatahovat je do úřední mašinérie. Bylo mi řečeno, že 1000,- Kč bude započítáno jako můj příjem. Byl se mnou sepsán protokol, kde jsem podpisem potvrdil, že potvrzení o půjčce od rodičů nedonesu. Další termín návštěvy mi nebyl sdělen s tím, že budu informován pomocí telefonátu nebo mailem. Znamená to tedy, že jsem z ÚP vyhozen? Skutečnosti o tom, že jsem peníze vložil na svůj účet osobně včetně trvalého příkazu a smlouvy o pronájmu, která byla učiněna přes realitku mohu kdykoliv doložit. Byl bych vděčný za odpověď. Děkuji, Novák.

 3. Robert Odpovědět

  Dobrý den,
  obracím se na Vás s prosbou o odpověď, neboť sám si nevím rady a na právníka nemám.
  Pobírám dávky pomoci v hmotné nouzi. V minulosti jsem dostával peníze na účet, který není můj. Pouze se souhlasem majitele mi tam chodíly dávky. Žádné jiné peníze tam nechodily. V minulosti jsem donesl požadovaný výpis z účtu cca za tři měsíce. Když následný měsíc po mne soc.prac. požadovala opětovně další výpis, nechtěla dotyčná osoba, která je majitelem účtu mi tento výpis posytnout. Pracovnice na sociálce vydala Usnesení, že mi budou peníze posílat na poštu. Souhlasil jsem, podepsal potřebné tiskopisy a peníze mi přišly na poštu.
  Jenže; pracovnice s semnou zahájila Správní řízení, abych poskytl výpis z účtu, který není můj a který byl zrušen, neboť peníze mi stejně poslali prostřednictvím pošty. Oddůvodnila to tím, že si tímto způsobem ověří, zda-li je dávka pomoci v hmotné nouzi využívána k účelu, ke kterému je určena a proto, že je úřad povinen zkoumat celkové majetkové a sociální poměry žadatele o dávku.(cítím se tím dotčen, neboť alkohol ani drogy v žádném případě neberu-jsem věřící člověk)
  Mé návrhy, že toto doložím jiným způsobem, např. čestným prohlášením neakceptuje. Sama úřednice požádala banku o výpis, ale tento ji nebyl poskytnut.
  – můžete mi prosím sdělit jakým způsobem mám požádat o výpis z bankovního účtu, který již neexistuje a který navíc není můj?(osoba, která byla majitelem účtu mi sdělila, že ji to vůbec nezajímá)
  – a v případě jak jinak doložit celkové majetkové poměry, když nic nemám a nevlastním?
  Prosím o co nejrychlejší odpověď, neboť do 8mi dnů mám na to zareagovat. Peníze mi odmítli poslat a vyhrožují, že pokud nedodám to co chtějí, tak mi odeberou dávku.
  Děkuji za Váš čas i odpověď
  S pozdravem
  R.

  • Iva Svobodova Odpovědět

   Dobrý den,

   Pane R. nutno konstatovat, že jste si vše sám zkomplikoval právě tím, že jste od začátku netrval na tom, aby Vám dávky zasílal úřad poštou.
   Dostat se k výpisu z účtu třetí osoby je v ČR absolutně nemožné.
   Důkazem toho je i skutečnost, že banka na žádost úřadu toto odmítla.
   Vy, jako soukromá osoba jste v ještě horším postavení.
   Pokud úřednice na tom i nadále trvá, tak se jedná o zneužití pravomoci úřední osoby a o nesprávný úřední postup a poukažte ji, že se budete domáhat spravedlnosti u soudu.
   Případně můžete i podat stížnost nadřízenému orgánu, což je MPSV.
   Na sociálce navrhněte jako důkaz o svých poměrech místní šetření ve vašem bytě.
   Eventuálně můžete navrhnout i to, aby úřednice oficiálně vyzvala majitele tohoto účtu, aby poskytl úřadu součinnost pod pohrůžkou nějaké sankce – uvidíte, jak bude reagovat.
   Nic nepíšete, v jakém městě se toto vše odehrává, ani kdo byl majitelem tohoto účtu a proč najednou přestal být vstřícný?

   Zatím tolik.
   Musím ještě uvést, že nejsem žádným odborníkem a veškeré znalosti čerpám z letitého zápasu právě s úřady.

   Iva Svobodova

 4. Iva Svobodova Odpovědět

  LHŮTA PRO VÝPLATU??
  Dobrý den,
  Pobírám Příspěvek na živobytí a v rámci toho je mou povinností každý měsíc navštívit ÚP a projednat tuto záležitost, pak bude dávka vyplacená.
  Můj dotaz zní: Za jak dlouhou dobu (od návštěvy úřadu) je ÚP povinen (ze zákona) tuto dávku zaslat na mojí adresu?
  Je lhůta pro výplatu Doplatku na bydlení stejná?
  Předem děkují za odpověď.
  Iva Svobodova ivasvo@seznam.cz

 5. Michaela Odpovědět

  Dobrý den, obracím se s Vámi s dotazem. Budu se za pár dní stěhovat sama se dvěma dětmi do bytu, budu mít nájemní smlouvu, celková částka byt včetně služeb bude 6.800,- Kč, mé příjmy jsou 5.900 RP na syna, 1.000 výživné na syna, 2.000 výživné na dceru. Pokud bych k tomu měla i přídavky na obě děti, které by měly být 1.110,- Kč. O co dalšího si mohu žádat, na co všechno budu mít nárok? Četla jsem, že bytový příspěvek mohu žádat podle čtvrtletí, tj. za říjen, listopad, prosinec můžu žádat až v lednu. Mám do té doby nárok na jiný příspěvek místo toho bytového? Ještě bych to shrnula, příjmy by i s přídavky na děti, který teprve dostanu, byly 10.010,- Kč, náklady na bydlení 6.800,- Kč. Byla jsem za paní na úřadě pro radu, ta mě odbyla s tím, že dopředu mi nic neřekne a že se mám dostavit už s konkrétní nájemní smlouvou. Já ale potřebuji aspoň dopředu nástin toho, o co si mohu žádat a na co dosáhnu, abych věděla, že budu mít z čeho ten byt zaplatit. Děkuji.

 6. Míša Odpovědět

  Dobrý den, přišla jsem o zaměstnání mám odpracováno pouze 8měs. po ukončení školy.paní na úřadu práce mi sdělila,že nemám nárok na podporu v nezaměstnanosti min.12měs. Tak ji říkám co mám dělat?z čeho mam žít a kde mam brát na jídlo? Ona říká ,že mě mají živit rodiče.prý,že nemám na nic nárok.Je mi 21let a žiju samostatně bez rodičů.Můžete poradit kam se obrátit? To Samozřejmě ,že hledám zaměstnání, ale přeci není možné aby mě stát nechal absolutně bez prostředků??

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den,
   děkujeme Vám za dotaz. Bydlíte-li samostatně, ve vlastním bytě či podnájmu a můžete -li to dokázat nájemní či podnájemní smlouvou, měla by jste být posuzována samostatně a tudíž dosáhnout i na sociální dávky. V zákoně není přesně zakotveno, do kdy jsou rodiče povinní platit výživné.Rodiče by měli povinnost Vám platit výživné pokud stále studujete. Takže jestli jste ještě student, ŮP by mohl i zahájit soudní vymáhání výživného. Pokud už nestudujete a bydlíte samostatně, měla by jste mít nárok na dávky. Můžete vaší situaci prokonzultovat s nějakou občanskou poradnou, posílám Vám kontakt.
   Oni by Vám případně pomohli i s komunikací s úřady.
   http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny/

 7. Anna Odpovědět

  Dobrý den,

  jaký příjem se započítá do hmotné nouze.Máme jen příjmi manžel starobní důchod já I.D. 1.st.nepracuji jsem vedena na ÚP,máme nezletilé dítě které bere jen PnD.Celkový příjem i s příspěvkem na bydlení činí 18.610.-Kč po odečtení SIPA,které činí cirka 5200.-Kč měsíčně +voda + odpad které se započítává raz za rok.Děkuji za odpovědˇ s pozdravem Anna

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den, děkujeme za dotaz, do vašich příjmů se započítává vše, co jste uvedla, dle vašich příjmů bohužel nebudete mít nárok na další dávky v hmotné nouzi…než co už pobíráte – příspěvek na bydlení, přídavek na dítě…

 8. milan Odpovědět

  dobry den když pobyrám davku v nouzi 2200,kč + dijetu 1100,kč taže celkém 3300.kč protože jsem Dijabetik a prispěvek na bydleni neberu , ten dostavam od okresu takže chci se zeptat když přidu na socialku tak proč mam dokladt bydleni když nedostavam na bydleni nai korunu do socialki tak jak to je děkuji.

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den,
   děkujeme Vám za dotaz.
   Úřady mají své přesné postupy na výplatu sociálních dávek, rovněž na její kontrolu. Chtěla bych Vás povzbudit k trpělivosti. Je to stát, který Vám přispívá na živobytí a pomáhá ve vaší nelehké situaci.
   Některé byrokratické úkony nejlépe s trpělivostí příjmout.

 9. ilona Odpovědět

  Dobrý den,jsem na hmotné nouzi a sociální pracovnice vyžaduje výpis z učtu,má na to právo?Je to soukromá věc.Doklad o zaplacení inkasa a služeb spojení s bydlením a kolik je výživné jsem doložila ale to ji nestačí.Děkuji za odpověd.

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den paní Ilono,
   děkujeme Vám za dotaz. Jaký je důvod sociální pracovnice, proč potřebuje vidět výpis z účtu? Které doklady jsou pro ní nedostačující a proč? Na vašem místě bych se jí zeptala tuto otázku. Zákon nestanoví, povinnost ukazovat výpis s účtu, na druhé straně sociální pracovnice mají v kompetenci indiviuálně posuzovat jednotlivé případy mají tudíž hodně svobody chtít po Vás nejrůznější doklady. Obecně platí, že výpis s účtu se požaduje, pokud nějaký příjem a výdaj nemůžete doložit jiným způsobem….

   Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, na základě kterého je vyplácen příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, stanoví, že k žádosti o tyto dávky musí být mj. přiloženy:

   doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob v rozhodném období,
   doklad o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou formou bydlení,
   doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv.
   Zákon už ale nestanoví, jakou podobu mají tyto doklady mít. V zákoně tedy není uvedena povinnost dokládat výše uvedené skutečnosti originálem výpisu z bankovního účtu.

 10. Monika Odpovědět

  Dobrý den, měla bych dotaz, pobírám sociální dávky na dítě, je nutné předkládat na Sociálním odboru hmotné nouze také výpisy z veškerých účtů? Jedná se mi především o to, jestli je povinné dokládat výpis z účtu mého syna, který má svůj vlastní účet je nezletilý a já jako matka jsem jeho zákonný zástupce. Děkuji za odpověď. S pozdravem Monika

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den, děkujeme Vám za dotaz. K žádosti o dávky hmotné nouze netřeba dokládat výpisy z účtů.
   Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi stanovuje, že k žádosti o dávky hmotné nouzi musí být doloženy.

   doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob v rozhodném období,
   doklad o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou formou bydlení,
   doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv.

   Zákon nestanovuje jakou podobu musí mít doložené doklady.Nemusí se jednat o výpisy z účtů.

   • Monika Odpovědět

    Dobrý den, Děkuji Vám za Vaši odpověď. Chtěla bych se Vás prosím zeptat, není potřeba dokládat výpisy z účtů ani v případě, že mám péči o osobu blízkou o nezletilého syna a pobírám příspěvek na péči? Do práce nechodím ani si jiným způsobem nevydělávám. Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem Monika

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *