Život s sebou nese i nemilé záležitosti a jednou takovou je právě sitotčí důchod. Sirotčí důchod náleží ze zákona takovému dítěti, které přišlo o jednoho či o oba rodiče, a to i v případě dětí adoptovaných. Nárok však nenáleží dítěti, jemuž zemřel pěstoun. Sitotčí důchod je spolu s vdovským a vdoveckým důchodem řazen do skupiny tzv. pozůstalostních důchodů.

 

Jaké jsou podmínky pro nárok na sitotčí důchod?

 • smrt jednoho nebo obou rodičů (i adoptivních)
 • rodič v době úmrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo platil důchodové pojištění po dobu dostatečně dlouhou na to, aby na důchod měl nárok
 • musí se jednat o tzv. nezaopatřené dítě, přesná definice nezaopatřeného dítěte je dle České správy sociálního zabezpečení následující:
  • Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:
   • se soustavně připravuje na budoucí povolání,
   • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
   • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

   Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.Za nezaopatřené dítě jste považováni také v případě, že už jste dokončili povinnou školní docházku, ještě vám nebylo osmnáct, jste vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pozor: pokud pobíráte invalidní důchod určený pro invaliditu třetího stupně, za nezaopatřené dítě se nepovažujete a nárok na sirotčí důchod vám nevzniká.

 

Jak o sirotčí důchod zažádat?

Pokud se jedná o nezletilé dítě, žádost za něj podává rodič či zákonný zástupce. V případě, že dítě již dovršilo 18 let, musí si zažádat samo.

 • žádost je potřeba podat u okresní správy sociálního zabezpečení, a to dle místa trvalého bydliště
 • je potřeba přinést s sebou následující dokumenty:
  • občanský průkaz, popřípadě rodný list dítěte
  • občanský průkaz zemřelého rodiče (v případě, že již nebyl odevzdán)
  • úmrtní list rodiče
  • pokud je k dispozici – rozhodnutí o přiznání starobního či invalidního důchodu
  • případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.)
  • u dětí osvojených pak rozhodnutí soudu o svěření do péče
  • u dětí převzatých zemřelým do péče nahrazující péči rodičů příslušný doklad prokazující svěření dětí do péče spolu s doklady prokazujícími, že děti byly na zemřelého v době jeho smrti převážně odkázány výživou
  • u dětí, které již skončily povinnou školní docházku, ještě potvrzení o studiu, event. učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.)

 

Jaká bude výše sitotčího důchodu?

Výpočet částky se zkládá ze dvou částí: 

 • základní, ta je totožná pro všechny a dosahuje 2270Kč měsíčně.
 • procentní výměra – ta dosahuje 40% výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který (by) měl nárok váš rodič v době smrti.

Jak je to se studiem a přivýdělky?

 • v případě prezenčního studia se při zaměstnání, OSVČ ani brigádě nárok nikterak němění, až do dosažení 26 let je stále zákonný nárok na sirotčí důchod
 • v případě kombinovaného či dálkového studia je to složitější, sirotek může:
  • Vydělávat si jako OSVČ, ovšem roční zisk z výdělečné činnosti nesmí překročit částku od které vzniká povinnost platit si sociální pojištění (na to pozor, ta se každoročně mění)
  • pracovat na dohodu o provedení práce – měsíční výdělek však nesmí přesáhnout 10 000 Kč.
  • vydělávat si pouze prací v malém rozsahu – dohoda o pracovní činnosti, kdy výdělěk nesmí přesáhnout 2 500 Kč. 

Jak je to s vyplacením důchodu po ukončení studia?

Měsíce červen, červenec a srpen jsou měsíce, kdy zasílá Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutí o odnětí sirotčího důchodu z důvodu ověření, zda (polo)sirotek stále splňuje podmínky pro uznání důchodu – pokračující studium a nedovršení 26let)

 • Ukončení povinné školní docházky

  • pokud je sirotek po ukončení povinné školní docházky veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, i nadále mu náleží sirotčí důchod, avšak nejdéle do 18. roku věku.
  • je potřeba ČSSZ předložit potvrzení z Úřadu práce. 
  • pokud studium pokračuje, je potřeba předložit potvrzení o studiu (většina škol jej vystaví již v srpnu a vyplácení důchodu tak bude beze změny a přestávky
 • maturita, vyučení

  • po ukončení střední školy dítěti náleží důchod i o prázdninách, podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc sirotek nevykonává výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, popřípadě nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
 • Státní závěrečná zkouška

  • náleží studentovi měsíc po měsíci, kdy dokončil studiu, nesmí ale po celý tento kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud však sirotek vysokoškolské studium přeruší, přestává být nezaopatřeným dítětem již dnem přerušení studia a zaniká mu nárok na výplatu sirotčího důchodu.

Důležitá informace pro hladké pobírání jakékoli formy sirotčího důchodu je písemné oznámení jakékoli změny do 8 dnů. V opačném případě bude sirotek vyzván ke zpětnému vrácení celé částky pobírané v době, kdy již na sirotčí důchod něměl zákonný nárok. 

Informace o podmínkách nároku na sirotčí důchod a odbornou konzultaci v konkrétním případě podají pracovníci OSSZ, klientského centra při ústředí ČSSZ, případně call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Diskuze k příspěvku má už 2 komentářů

 1. Pavlína Odpovědět

  Dobrý den, pobírám na dceru (6 let) sirotčí duchod. Jsem rozvedena, ale v rodném listě má dcera svého otce, který bohužel zemřel, takže pobírám sirotčí důchod. Ale ted se budu vdávat, zaniká nám nárok na důchod, má to někde hlásit?? Děkuji

 2. Petr Odpovědět

  Dobrý den,má dítě nárok na sirotčí důchod,ikdyž rodiče nebyly sezdaní,ale žily stále spolu?

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *