Peněžitá pomoc v mateřství, v běžné řeči též mateřský příspěvek, příspěvek v/na mateřstvípeněžitá podpora v mateřství nebo zjednodušeně také mateřská, je pravidelná měsíční dávka, která je poskytována v souvislosti s těhotenstvím a porodem a slouží jaká náhrada příjmu.

Peněžitá pomoc v mateřství náleží zaměstnancům i osobám samostatně výdělečně činným, ženám i mužům, kteří jsou účastníky (plátci) nemocenského pojištění. Jinými slovy ji může pobírat jak maminka, tak i tatínek (je však nutné uzavřít dohodu o převzetí dítěte do péče otce).

Peněžitá pomoc v mateřství je určena:

 • ženě, která je těhotná (v 6. až 8. týdnu před porodem) nebo která porodila dítě / děti,
 • muži (otci dítěte), který o dítě pečuje od 7. týdnu po porodu,
 • jinému pojištěnci, který převzal do trvalé péče nahrazující rodičovskou péči dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo který převzal do péče dítě, jehož matka zemřela.
Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

Délka peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje ženě od počátku 8. nebo 6. týdne před očekávaným termínem porodu nebo muži od 7. týdne po porodu.

Počet narozených dětíDélka dovolené (matka)Délka dovolené (otec)
128 týdnů22 týdnů
2 a víceaž 37 týdnůaž 31 týdnů

Pokud dítě během této doby zemře, končí peněžitá pomoc v mateřství uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.

Výše peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství slouží jako náhradu příjmu, a proto se od něj odvozuje. Výše peněžité pomoci v mateřství se odvozuje od tzv. denního vyměřovacího základu, a představuje částku ve výši 70 % denního vyměřovacího základu / den. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za každý kalendářní den a její výše je tedy pohyblivá, závisí na počtu dní v kalendářním měsíci.

Vzhledem k redukčním hranicím je maximální výše mateřské pro rok 2021 34.620,– Kč (při denním základu 1.154,– Kč). Na maximální výši dosáhnou lidé s hrubým měsíčním platem 86.000,– Kč a více.

Denní vyměřovací základ pro rok 2021

Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z tzv. rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do trvalé péče. Rozhodným obdobím je zpravidla posledních 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, kdy došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Denní vyměřovací základ (nebo též zkráceně DVZ) se vypočítá jako průměrný hrubý měsíční příjem za posledních 12 měsíců, vynásobený 12 a vydělený 365. Například pokud má matka (nebo otec) průměrný hrubý měsíční příjem 28.000,– Kč, pak DVZ bude (28.000 * 12) / 365 = 920,55,– Kč. Pro rychlý výpočet denního vyměřovacího základu můžete použít naši kalkulacka_icon_small online kalkulačku.

Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, může být denní vyměřovací základ odvozen od původní práce nebo od práce, na kterou byla převedena, a to podle toho, co je pro ženu výhodnější.

Výpočet výše peněžité pomoci v mateřství

Abychom určili denní vyměřovací základ, postupujeme podle tabulky níže:

Denní (hrubý) výdělekRedukční hranice
do 942,– Kč100 %
do 1.412,– Kč60 %
do 2.824,– Kč30 %
nad 2.824,– Kč0 %

kalkulacka_icon_small Vyzkoušejte naši jednoduchou online kalkulačku pro výpočet mateřské.

Výpočet výše peněžité pomoci v mateřství ilustruje tento příklad:

 • Žena si v rozhodném období, tedy za poslední rok, vydělala 300.000,– Kč hrubého (25.000,– Kč měsíčně).
 • Denní vyměřovací základ bude podíl ročního výdělku a počtu dní v roce, tedy 240.000 / 365 = 821, který snížíme podle tabulky výše. Tento základ se sice snižuje, ale v tomto případě snížen prakticky nebude, protože spadá do první redukční hranice (do 942,– Kč) a proto se počítá ve výši 100 %.
 • Peněžitá pomoc v mateřství na den bude tedy 821 * 0,7 = 575,– Kč.

Redukční hranice jsou nastaveny pro ženy a muže s vyšším než průměrným platem. A jak je patrné z následující tabulky, tak značně znevýhodňují osoby s nadprůměrnými a vyššími příjmy, kteří místo 70 % původního platu dosáhnou pouze na částku okolo 40 %.

Měsíční plat (hrubý)Mateřská (čistá)Poměr
20.000,– Kč13.830,– Kč69 %
30.000,– Kč20.370,– Kč68 %
40.000,– Kč24.510,– Kč61 %
50.000,– Kč27.180,– Kč54 %
60.000,– Kč29.280,– Kč49 %
70.000,– Kč31.320,– Kč45 %
80.000,– Kč33.390,– Kč42 %
90.000,– Kč34.620,– Kč38 %

Důležité je, že z vypočtené částky se žádné další daně a poplatky neodvádí, jedná se tedy o čistou částku, kterou obdržíte každý měsíc na bankovní účet.

Mateřská dovolená pro otce (muže) – rodičovská

Novinkou je možnost „mateřské“ dovolené i pro muže. Ze zřejmých důvodů se však již nenazývá „mateřská dovolená“ ani „otcovská dovolená“, ale „rodičovská dovolená“. Otec však může nastoupit na rodičovskou až od 7. týdne po narození dítěte a čerpat příspěvek po dobu 22 týdnů. Výše dávky je přitom počítána stejně jako v případě matky (ženy).

Peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) může pobírat i otec

Peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) může pobírat i otec

Pro pobírání peněžité pomoci v mateřství určené na základě otcova platu, je nutné, aby s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat.

Dohoda musí obsahovat následující formality

 • Den narození dítěte
 • Den od kterého bude muž (otec) o dítě pečovat
 • Úředně ověřený podpis matky (doporučujeme proto dohodu podepsat přímo na na okresní správě sociálního zabezpečení, která podpis zdarma ověří)

Během rodičovské dovolené a pobírání příspěvku si může otec také přivydělávat jako OSVČ. Výše výdělku přitom není nijak omezena.

Podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství náleží pojištěnci, pokud splní následující podmínky:

 • jeho nemocenské pojištění trvá v den nástupu na mateřskou dovolenou (převzetí dítěte do péče),
 • trvá ochranná lhůta z dřívějšího pojištění ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (počátek 8. až 6. týdne před předpokládaným dnem porodu) nebo ke dni převzetí dítěte,
 • v posledních 2 letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství byl minimálně po dobu 270 dnů účasten nemocenského pojištění – do této doby se počítá také doba studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ nebo konzervatoři, pokud bylo toto studium úspěšně zakončeno, a dále doba pobírání invalidního důchodu po invaliditu 3. stupně a
 • nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti práci, ze které mu dávka náleží.

Ochranná lhůta u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí 180 dnů, pokud pojištění trvalo po tuto dobu, v jiném případě tolik dnů, co trvalo pojištění; obecná ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů.

Dále náleží osobě samostatně výdělečně činné, pokud

 • její nemocenské pojištění trvá v den nástupu na mateřskou dovolenou (převzetí dítěte do péče), trvá ochranná lhůta z dřívějšího pojištění ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (počátek 8. až 6. týdne před předpokládaným dnem porodu) nebo ke dni převzetí dítěte a je účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných minimálně 180 dnů v období 1 roku před porodem,
 • má zaplaceno pojistné za dobu účasti na nemocenském pojištění, z něhož je nárok na peněžitou pomoc uplatněn, a to včetně kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž začala pobírat peněžitou pomoc v mateřství; podmínka zaplacení pojistného je splněna, pokud OSVČ zaplatí pojistné do 3 měsíců ode dne vzniku nároku na dávku,
 • nevykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství.

Peněžitá pomoc v mateřství nemůže být poskytována ženě, která dítě porodila, po dobu kratší než 14 týdnů a nemůže skončit dříve než 6 týdnů ode dne porodu.

V případě pojištěnce, který převzal dítě do trvalé péče, se peněžitá pomoc v mateřství poskytuje v případě:

 • 1 dítěte na dobu 22 týdnů od převzetí dítěte,
 • 2 a více dětí na dobu 31 týdnů, ne však déle než do dosažení 7 let věku dítěte a 31 týdnů.

Příjemcem peněžité pomoci v mateřství může být i otec dítěte nebo manžel ženy, pokud

 1. převzal dítě do péče proto, matka nemůže nebo nesmí o dítě pečovat z důvodu závažné dlouhodobé nemoci, pro které je v dočasné pracovní neschopnosti, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nebo
 2. uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (takovou dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu a musí být uzavřena na minimální dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích).

Jak podat žádost a peněžitou pomoc v mateřství získat?

Pro získání peněžité pomoci v mateřství postupujte následovně:

Podejte žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Tiskopis žádosti vydá a vyplní ošetřující lékař, obvykle gynekolog.

 • Pokud jste zaměstnanec, podejte žádost u svého zaměstnavatele, popř. posledního zaměstnavatele, který ji předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno.
 • Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, podejte žádost okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno podle místa vašeho pobytu.
 • Pokud je žadatelem ten, kdo převzal dítě do péče, musí tuto skutečnost prokázat příslušnými doklady:
  • otec dítěte písemnou dohodou s matkou;
  • rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče, rodným listem dítěte;
  • při převzetí dítěte z důvodu pracovní neschopnosti matky Rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti;
  • při převzetí dítěte, jehož matka zemřela, také úmrtním listem matky;
  • pokud pojištěnec přebírá péči o dítě na základě písemné dohody, je třeba v ní uvést den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, den porodu a úředně ověřený podpis matky dítěte, popř. ověřený orgánem nemocenského pojištění.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o peněžité pomoci v mateřství

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se peněžité pomoci v mateřství

Diskuze k příspěvku má už 41 komentářů

 1. Martin Odpovědět

  Dobry den,
  resim situaci s pobiranim PPM na otce ditete. Na prislusne OSSZ mi rekli ze ja jako otec mohu pobirat „materskou“ pouze 16 tydnu a ne 22 jak pisete tady ve clanku.

  Situace je udajne takova, ze pri porodu 1 ditete je narok na 28 tydnu pobirani materske pricemz zena na ni musi byt povine 6 tydnu po porodu.

  Myslel jsem si tedy ze zena na materskou nastoupi presne v den porodu, aby splnila pouze zakonny limit 6 tydnu (sestinedeli) a na me jako na otce pak zbyde 28 – 6 = 22 tydnu, tedy to co popisujete v clanku.

  Socialni pracovnice mi ale tvrdi, ze tim ze zena nenastoupi obvyklich 6-8 tydnu pred datem planovaneho porodu na materskou se delka pobirani materske po porodu neprodluzuje a musi vzdy koncit 22 tydnu po porodu. Pricemz z techto 22 tydnu stale plati jiz zminena povinost 6 tydnu pro matku a na otce pak zbyva pouze 18 tydnu 🙁

  Tim, ze zena nenastoupi 6 – 8 tydnu pred porodem na materskou se proste jen pripravuje o penize z materske. Coz by se mohlo vyplatit v pripade ze zena ma velice dobre placenou praci a radsi bude 6 tydnu pracovat, nez pobirat socialni davky. Ja jako otec ale techto 6-8 tydnu vycerpat nemuzu pred ani po porodu v pripade ze je nevycerpa zena.

  Je to opravdu tak? I na socialce si tim nebyli jisti a nekolikrat si volali zjistovat jak to tedy je..

 2. Radmila Odpovědět

  Dobry den. Mám dotaz. Jsem teď na rodičovské dovolené která mi trvá až do prosince 2019. V září čekáme miminko. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou, bude mi zase poskytnuta peněžitá pomoc při mateřství nebo se něco změnilo a já budu jen pobírat rodičovský příspěvek? Moc děkuji za odpověď.

 3. Alena Odpovědět

  Dobrý den,
  mám dotaz: žiji střídavě v ČR a v Austrálii a mám pracovní poměr v obou zemích – v Čechách mám téměř plný úvazek již přes 3 roky a platím zde zdravotní i sociální pojištění. Nyní jsem těhotná, rodit bych ale chtěla v Austrálii, protože manžel zde pracuje. Proto se chci zeptat, zda byste mi mohli poradit jak zažádat o mateřskou – do Čech před porodem ještě pojedu, ale budu se muset vrátit pravděpodobně před 34. týdnem (kvůli omezením leteckých společností). Moje gynekoložka mi ale řekla, že žádost o PPM se vystavuje až ve 34. týdnu těhotenství. Je to tak, nebo je možné žádost vydat dříve, s tím že na ni nastoupím až po svém odjezdu do zahraničí (v normálním termínu)
  Děkuji

  • Martina Odpovědět

   Dobry den Alenko, prosim, resim ted dost podobnou situaci jako vy loni, protoze ziji s manzelem v USA, ale pracovni pomer (OSVC) mam v CR a veskera pojisteni si v CR platim. Nicmene rodit budu v USA. Rada bych se zeptala, zda se Vam podarilo ziskat nekde radu ohledne toho prispevku anebo jak jste tuto situaci nakonec vyresila? Moc by mi to pomohlo.
   Hezky den.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *