Peněžitá pomoc v mateřství, v běžné řeči též mateřský příspěvek, příspěvek v/na mateřstvípeněžitá podpora v mateřství nebo zjednodušeně také mateřská, je pravidelná měsíční dávka, která je poskytována v souvislosti s těhotenstvím a porodem a slouží jaká náhrada příjmu.

Peněžitá pomoc v mateřství náleží zaměstnancům i osobám samostatně výdělečně činným, ženám i mužům, kteří jsou účastníky (plátci) nemocenského pojištění. Jinými slovy ji může pobírat jak maminka, tak i tatínek (je však nutné uzavřít dohodu o převzetí dítěte do péče otce).

Peněžitá pomoc v mateřství je určena:

 • ženě, která je těhotná (v 6. až 8. týdnu před porodem) nebo která porodila dítě / děti,
 • muži (otci dítěte), který o dítě pečuje od 7. týdnu po porodu,
 • jinému pojištěnci, který převzal do trvalé péče nahrazující rodičovskou péči dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo který převzal do péče dítě, jehož matka zemřela.
Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

Délka peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje ženě od počátku 8. nebo 6. týdne před očekávaným termínem porodu nebo muži od 7. týdne po porodu.

Počet narozených dětíDélka dovolené (matka)Délka dovolené (otec)
128 týdnů22 týdnů
2 a víceaž 37 týdnůaž 31 týdnů

Pokud dítě během této doby zemře, končí peněžitá pomoc v mateřství uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.

Výše peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství slouží jako náhradu příjmu, a proto se od něj odvozuje. Výše peněžité pomoci v mateřství se odvozuje od tzv. denního vyměřovacího základu, a představuje částku ve výši 70 % denního vyměřovacího základu / den. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za každý kalendářní den a její výše je tedy pohyblivá, závisí na počtu dní v kalendářním měsíci.

Vzhledem k redukčním hranicím je maximální výše mateřské pro rok 2017 34.620,– Kč (při denním základu 1.154,– Kč). Na maximální výši dosáhnou lidé s hrubým měsíčním platem 86.000,– Kč a více.

Denní vyměřovací základ pro rok 2017

Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z tzv. rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do trvalé péče. Rozhodným obdobím je zpravidla posledních 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, kdy došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Denní vyměřovací základ (nebo též zkráceně DVZ) se vypočítá jako průměrný hrubý měsíční příjem za posledních 12 měsíců, vynásobený 12 a vydělený 365. Například pokud má matka (nebo otec) průměrný hrubý měsíční příjem 28.000,– Kč, pak DVZ bude (28.000 * 12) / 365 = 920,55,– Kč. Pro rychlý výpočet denního vyměřovacího základu můžete použít naši kalkulacka_icon_small online kalkulačku.

Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, může být denní vyměřovací základ odvozen od původní práce nebo od práce, na kterou byla převedena, a to podle toho, co je pro ženu výhodnější.

Výpočet výše peněžité pomoci v mateřství

Abychom určili denní vyměřovací základ, postupujeme podle tabulky níže:

Denní (hrubý) výdělekRedukční hranice
do 942,– Kč100 %
do 1.412,– Kč60 %
do 2.824,– Kč30 %
nad 2.824,– Kč0 %

kalkulacka_icon_small Vyzkoušejte naši jednoduchou online kalkulačku pro výpočet mateřské.

Výpočet výše peněžité pomoci v mateřství ilustruje tento příklad:

 • Žena si v rozhodném období, tedy za poslední rok, vydělala 300.000,– Kč hrubého (25.000,– Kč měsíčně).
 • Denní vyměřovací základ bude podíl ročního výdělku a počtu dní v roce, tedy 240.000 / 365 = 821, který snížíme podle tabulky výše. Tento základ se sice snižuje, ale v tomto případě snížen prakticky nebude, protože spadá do první redukční hranice (do 942,– Kč) a proto se počítá ve výši 100 %.
 • Peněžitá pomoc v mateřství na den bude tedy 821 * 0,7 = 575,– Kč.

Redukční hranice jsou nastaveny pro ženy a muže s vyšším než průměrným platem. A jak je patrné z následující tabulky, tak značně znevýhodňují osoby s nadprůměrnými a vyššími příjmy, kteří místo 70 % původního platu dosáhnou pouze na částku okolo 40 %.

Měsíční plat (hrubý)Mateřská (čistá)Poměr
20.000,– Kč13.830,– Kč69 %
30.000,– Kč20.370,– Kč68 %
40.000,– Kč24.510,– Kč61 %
50.000,– Kč27.180,– Kč54 %
60.000,– Kč29.280,– Kč49 %
70.000,– Kč31.320,– Kč45 %
80.000,– Kč33.390,– Kč42 %
90.000,– Kč34.620,– Kč38 %

Důležité je, že z vypočtené částky se žádné další daně a poplatky neodvádí, jedná se tedy o čistou částku, kterou obdržíte každý měsíc na bankovní účet.

Mateřská dovolená pro otce (muže) – rodičovská

Novinkou je možnost „mateřské“ dovolené i pro muže. Ze zřejmých důvodů se však již nenazývá „mateřská dovolená“ ani „otcovská dovolená“, ale „rodičovská dovolená“. Otec však může nastoupit na rodičovskou až od 7. týdne po narození dítěte a čerpat příspěvek po dobu 22 týdnů. Výše dávky je přitom počítána stejně jako v případě matky (ženy).

Peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) může pobírat i otec

Peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) může pobírat i otec

Pro pobírání peněžité pomoci v mateřství určené na základě otcova platu, je nutné, aby s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat.

Dohoda musí obsahovat následující formality

 • Den narození dítěte
 • Den od kterého bude muž (otec) o dítě pečovat
 • Úředně ověřený podpis matky (doporučujeme proto dohodu podepsat přímo na na okresní správě sociálního zabezpečení, která podpis zdarma ověří)

Během rodičovské dovolené a pobírání příspěvku si může otec také přivydělávat jako OSVČ. Výše výdělku přitom není nijak omezena.

Podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství náleží pojištěnci, pokud splní následující podmínky:

 • jeho nemocenské pojištění trvá v den nástupu na mateřskou dovolenou (převzetí dítěte do péče),
 • trvá ochranná lhůta z dřívějšího pojištění ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (počátek 8. až 6. týdne před předpokládaným dnem porodu) nebo ke dni převzetí dítěte,
 • v posledních 2 letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství byl minimálně po dobu 270 dnů účasten nemocenského pojištění – do této doby se počítá také doba studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ nebo konzervatoři, pokud bylo toto studium úspěšně zakončeno, a dále doba pobírání invalidního důchodu po invaliditu 3. stupně a
 • nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti práci, ze které mu dávka náleží.

Ochranná lhůta u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí 180 dnů, pokud pojištění trvalo po tuto dobu, v jiném případě tolik dnů, co trvalo pojištění; obecná ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů.

Dále náleží osobě samostatně výdělečně činné, pokud

 • její nemocenské pojištění trvá v den nástupu na mateřskou dovolenou (převzetí dítěte do péče), trvá ochranná lhůta z dřívějšího pojištění ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (počátek 8. až 6. týdne před předpokládaným dnem porodu) nebo ke dni převzetí dítěte a je účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných minimálně 180 dnů v období 1 roku před porodem,
 • má zaplaceno pojistné za dobu účasti na nemocenském pojištění, z něhož je nárok na peněžitou pomoc uplatněn, a to včetně kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž začala pobírat peněžitou pomoc v mateřství; podmínka zaplacení pojistného je splněna, pokud OSVČ zaplatí pojistné do 3 měsíců ode dne vzniku nároku na dávku,
 • nevykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství.

Peněžitá pomoc v mateřství nemůže být poskytována ženě, která dítě porodila, po dobu kratší než 14 týdnů a nemůže skončit dříve než 6 týdnů ode dne porodu.

V případě pojištěnce, který převzal dítě do trvalé péče, se peněžitá pomoc v mateřství poskytuje v případě:

 • 1 dítěte na dobu 22 týdnů od převzetí dítěte,
 • 2 a více dětí na dobu 31 týdnů, ne však déle než do dosažení 7 let věku dítěte a 31 týdnů.

Příjemcem peněžité pomoci v mateřství může být i otec dítěte nebo manžel ženy, pokud

 1. převzal dítě do péče proto, matka nemůže nebo nesmí o dítě pečovat z důvodu závažné dlouhodobé nemoci, pro které je v dočasné pracovní neschopnosti, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nebo
 2. uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (takovou dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu a musí být uzavřena na minimální dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích).

Jak podat žádost a peněžitou pomoc v mateřství získat?

Pro získání peněžité pomoci v mateřství postupujte následovně:

Podejte žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Tiskopis žádosti vydá a vyplní ošetřující lékař, obvykle gynekolog.

 • Pokud jste zaměstnanec, podejte žádost u svého zaměstnavatele, popř. posledního zaměstnavatele, který ji předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno.
 • Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, podejte žádost okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno podle místa vašeho pobytu.
 • Pokud je žadatelem ten, kdo převzal dítě do péče, musí tuto skutečnost prokázat příslušnými doklady:
  • otec dítěte písemnou dohodou s matkou;
  • rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče, rodným listem dítěte;
  • při převzetí dítěte z důvodu pracovní neschopnosti matky Rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti;
  • při převzetí dítěte, jehož matka zemřela, také úmrtním listem matky;
  • pokud pojištěnec přebírá péči o dítě na základě písemné dohody, je třeba v ní uvést den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, den porodu a úředně ověřený podpis matky dítěte, popř. ověřený orgánem nemocenského pojištění.

Kde se dozvědět více?

Oficiální informace o peněžité pomoci v mateřství

Oficiální formulář pro podání žádosti online

Zákony a vyhlášky týkající se peněžité pomoci v mateřství

Diskuze k příspěvku má už 37 komentářů

 1. Pavlína Odpovědět

  Dobrý den,
  Prosím o upřesnění výpočtu dávky peněžité pomoci v mateřství. V zaměstnaneckém poměru jsem byla od roku 2015 a k 30.6.2018 z práce odešla, nyní jsem tedy nezamestnana. V říjnu je termín porodu a moje otázka zní – bude se denní vyměřovací základ vypočítávat z předchozích 12 měsíců před nástupem na mateřskou (tj.zari 2017-září 2018, tedy 9 měsíců mi plynul příjem a zbylé 3 ne) nebo z posledních 12 měsíců, kdy jsem odvadela pojistné(tj.cerven 2017-cerven 2018)? Do ochranné lhůty se vlezu, nárok na PPM mám, ale 3 měsíce bez prijmu celkovou výši výrazně ovlivní. Moc dekuji za odpověď.

 2. Zdenka Odpovědět

  Dobry den,
  čekáme dvojičky a témeř celé těhotenství jsem musela byt na neschopence pro rizikové tehotenství. Termin porodu mame 28.5.

  Muj dotaz zni-

  Ad 1.zda je rozdíl v celkove výsledné vyplacené sumě PPM pokud podám žádost 8 týdnu event. 6 týdnu prěd termínem porodu?
  Ad 2. z jaké sumy se bude počítat vymeřovací zaklad PPM, jelikož jsem byla na neschpence, jsem lékař, takže mi do hrubé mzdy budou zahrnuty i odměny za nočné služby?
  Ad 3. je nutné do žádosti zadat že čekáme dvojičky, nebo je nutné nejaký doklad dodat dodatečně?

  Dekuji za moc odpověď.

 3. Lenka Odpovědět

  Dobrý den, prosím o radu. V současné době jsem na rodičovské dovolené a do konce května 2017 budu pobírat rodičovský příspěvek na syna, kterému budou tři roky v březnu 2017. V případě, že bych v dubnu otěhotněla, budu mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství? A bude ve stejné výši jako u prvního dítěte? Děkuji za odpověď

 4. Aneta Kubešová Odpovědět

  Dobrý den,
  31.1.2014 mi skončil pracovní poměr na dobu určitou, který trval 4roky. 10.1.2014 jsem šla na nemocenskou a v květnu jsem porodila. Dostávala jsem mateřskou a pak jsem si dala dvouletou rodičovskou, kterou jsem v lednu 2016 prodlužovala, aby mi trvala do prosince 2016. Nyní jsem ve 3. měsíci těhotenství a miminko čekám na březen/duben 2017. Mohu si ještě nyní prodloužit rodičovskou? A do kdy? Nebo budu mít zase nárok na mateřskou? Nebo se budu muset na 3 měsíce nahlásit na pracák? Moc děkuji za odpověď

 5. Iva Odpovědět

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli mám narok na mateřskou dovolenou.Loni jsem skončila v praci kde jsem byla dva roky do 31.5.2015 a rovnou nastoupila do jiné 1.6.2015 doposud,ale mam smlouvu na dobu urcitou do 30.11.2016 a jsem na rizikovem těhotenství od dubna a smlouvu mi bohuzel neprodlouzi.Jestli mi můžete poradit co a jak jsem poprvé těhotná.A jestli si mám dojit na úřad prace?TP mam 17.11.Moc předem děkuji za odpověď.Iva

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den, nárok na peněžitou pomoc v mateřství zakládá nemocenské pojištění (min. 270 dní v uplynulých dvou letech), což splňujete. Gynekolog, Vám vystaví „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, ve které uvede datum pravděpodobného termínu porodu, kterou odevzdáte svému zaměstnavateli. V žádosti si sama stanovíte datum nástupu na PPM. Peněžitou pomoc v mateřství můžete začít čerpat mezi 6 až 8 týdnem před předpokládaným termínem porodu. Záměstnavatel předá vaši žádost na příslušnou správu sociálního zabezpečení spolu s přílohou k žádosti, ve které budou uvedeny Vaše příjmy, aby mohla být dávka vypočtena.

 6. Lenka Odpovědět

  Dobrý deň,

  som Slovenka pracujúca v ČR od mája 2014, v súčastnosti som tehotná a pokiaľ viem, tak mám nárok na materskú. No na jednom z portálov som čítala, že ak sa odsťahujem na Slovensko, tak môj nárok na PPM zaniká. Je to prosím tak?

  Vopred ďakujem za odpoveď.

  Lenka

  • Markéta N. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den,
   děkujeme Vám za dotaz. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nezanikne, pokud splňujete zákonné podmínky pro její přiznání bude Vám vyplácena z ČR.
   Rodičovský příspěvek by se však vyplácel dle místa vašeho faktického bydliště, tzn. na Slovensku.

 7. Jininka Odpovědět

  Dobrý den,
  jsem zaměstnanec na dobu neurčitou, v červnu 2013 jsem porodila první dítě, na které jsem pobírala PPM, druhé dítě jsem porodila v říjnu 2014, též jsem pobírala PPM. V současné době jsem na rodičovské dovolené, další dítě plánuji nakonec doku 2016, popř. 2017, budu mít nárok na PPM? Děkuji

  • Radka H. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Ano, splňujete obě podmínky nároku na PPM, tedy jste v posledních dvou letech minimálně 270 dní účastníkem nemocenského pojištění a v době nástupu na mateřskou dovolenou budete stále zaměstnaná, nárok Vám tedy vznikne.

 8. Martin Odpovědět

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal jak postupovat v situaci: moje pritelkyne je Slovenka a nema u nas ani trvale bydliste a ani prechodne. Je v Ceske republice zamestnana. Dite se nam narodilo v cesku ale na kontroly chodila na Slovensku.
  Nyní nedostává žádný příjem a na pracovním uradu v Brne ji rekli ze o penezitou vypomomoc v materstvi mam zazadat ja. je to v poradku ci jaky je jiny postup?

  dekuji za radu

  Martin S.

  • Radka H. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den, Martine,
   je to přesně tak, jak píšete. Zažádejte Vy, fakticky se o miminko bude starat Vaše přítelkyně, Vy můžete chodit do práce, jen musíte mít jinou smlouvu, než tu, na které „odejdete“ na PPM. Zažádat můžete ale až po šesti týdnech od porodu, do té doby musí pečovat matka – pokud je to samozřejmě možné.

 9. Eliška B. Odpovědět

  Dobrý den, jsem zaměstnána od 1.9.2014 na dobu určitou, která končí uplynutím roku tj. 31.8.2015. Během této doby jsem otěhotněla. Vzhledem ke zdrav.komplikacím mě lékař poslal na nemocenskou a to k 29.6.2015. Zajímalo by mě, zda mi vznikne nárok na PPM, jelikož vím, že je nutné mít během dvou let odpracován 270 dní k tomu, aby tento nárok vznikl. Jde mi o to, zda jsem účastníkem nem. pojištění i v době, kdy já sama jsem práce neschopná. Lékař mě má v úmyslu převézt rovnou po nem. na mat. dovolenou, která je 6-8 týdnů před porodem. Má v úmyslu tak učinit 6 týdnů před porodem, což vychází shruba na dobu kolem 15.9.2015, do té doby bude stále ve stavu nemocná. Když mi tedy končí smlouva 31.8. budu dále pobírat nemocenskou těchto 15 dní, nebo jsem nucena se na tuto krátkou chvíli registrovat na ÚP? Popřípadě si tedy uhradit zdrav. poj.?Tudíž mé hlavní dotazy zní, zda mám nárok na PPM dle výše uvedených údajů o délce zaměstnání a poté, zda když jsem na nem. a budu do doby než mě lékař převede na mat. dovolenou jsem nucena během cca těch 15 dní, kdy již nebudu zaměstnancem řešit něco na ÚP, popř. na zdrav. poj.
  Velice děkuji za odpověď.

  • Radka H. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den,
   ano, nárok na PPM Vám vzniká, zaměstnána jste byla rok, takže ohledně délky nemocenského pojištění si nemusíte dělat starosti. Zároveň splníte bez problému i druhou podmínku, budete totiž v době nástupu na PPM v ochranné lhůtě (ta trvá 6 měsíců od ukončení pracovního poměru, pokud jste pracovala minimálně 6 měsíců v dané firmě). Nemocenskou budete pobírat i za těch 15 dní v září, přijde Vám z ČSSZ (asi stejně, jako ty předešlé).
   Hodně zdraví Vám i miminku.

 10. Nikola Janova Odpovědět

  Dobrý den,chtěla bych zeptat…dne 15.června jsem ukončila PP dohodou…a za 14 dni jsem zjistila že už jsem těhotná… Pracovala jsem od 1.12 2014 do 15.6.2015…samozřejmě že i v roce 2014 jsem pracovala na HPP…jen nevím.jak teď postupovat…když už jsem byla prokazatelně těhotná.. V době kdy jsem ještě pracovala..moc děkuji za odpověď

  • Radka H. | Tým Příspěvky.cz Odpovědět

   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz. Vzhledem k tomu, že Vaše poslední zaměstnání trvalo více než 180 kalendářních dní (konkrétně 196), náleží Vám ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství, která je ve Vašem případě právě 180 kalendářních dní. Pokud byste v těchto 180 dnech nastoupila na mateřskou dovolenou (můžete tak učinit nejdříve 8 týdnů, nejpozději 6 týdnů před očekávaných dnem porodu) a navíc pokud splníte požadavek být 270 kalendářních dní v posledních dvou letech účastníkem nemocenského pojištění (tedy zaměstnaná), vznikl by Vám nárok na PPM. Den, kdy byste nejpozději měla nastoupit na MD, aby došlo ke splnění první podmínky, je 12.12.2015 a očekávané datum porodu mi vychází na 6.2.2016.

   Nicméně i kdyby tato varianta nebyla možná, můžete opět nastoupit do zaměstnání a pokusit se se zaměstnavatelem o dohodu, jak budete postupovat. Případně je možné nejdříve dnem porodu nastoupit na rodičovskou dovolenou, po šesti týdnech od narození dítěte by mohl mateřskou dovolenou začít čerpat Váš partner – pokud splňuje výše uvedenou podmínku min. 270 dní účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech a zároveň by byl ke dni, kdy by začal PPM čerpat, stále účastníkem nemocenského pojištění, tedy zaměstnaný. S miminkem byste mohla být doma Vy a on by mohl i nadále pracovat – pouze je nutná dohoda s jeho zaměstnavatelem, se kterým by v době trvání MD musel uzavřít novou pracovní smlouvu.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *